SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

SLUŽBY V OBLASTI ENERGETIKY

Nižšie uvedené služby v oblasti energetiky dopĺňajú a rozširujú hlavnú činnosť našej spoločnosti, ktorou je predovšetkým racionalizácia energetického hospodárstva a výkon energetického auditu v zmysle zákona o energetickej efektívnosti č.476/2008, čo umožňuje poskytnúť záujemcom komplexné služby v celom rozsahu priemyselnej energetiky.

 

 • Analýza efektívnej činnosti vybraných energetických zariadení.
 • Preverenie činnosti obslužného hospodárstva energetických zariadení.
 • Analýza činnosti technologických zariadení z hľadiska optimálnej spotreby energií.
 • Analýza, odborné posúdenie, návrh a optimalizácia prevádzky kogeneračnej, trigeneračnej a kvadrogeneračnej technológie.
 • Analýza, odborné posúdenie, návrh a optimalizácia prevádzky chladiacich systémov.
 • Vypracovanie bilancií výroby a spotreby chladu, určenie chladiaceho výkonu.
 • Vypracovanie bilancií spotreby pitných, úžitkových a priemyselných vôd, optimalizácia vodného hospodárstva z hľadiska využitia primárnych a sekundárnych zdrojov a úpravy fyzikálnych vlastností vôd.
 • Návrh efektívnych energetických systémov.
 • Vypracovanie návrhu rekonštrukcie energetického hospodárstva, prípadne jeho časti v súvislosti s jeho rozšírením alebo modernizáciou.
 • Vypracovanie návrhu rekonštrukcie energetického hospodárstva, prípadne jeho časti v súvislosti s modernizáciou technológie výroby.
 • Odborné posúdenie už vypracovaného návrhu rekonštrukcie energetického hospodárstva.
 • Návrh materiálových a energetických bilancií pre novú koncepciu technológie výroby.
 • Vypracovanie návrhu energetického hospodárstva v závislosti od novej technológie výroby.
 • Zabezpečenie dodávateľských a realizačných spoločností resp. odborná pomoc pri ich výbere.
 • Výkon, odborné posúdenie a vyhodnotenie garančných skúšok.
 • Optimalizácia prevádzky energetického hospodárstva pre dosiahnutie podmienok vyplývajúcich z realizácie návrhu racionalizačných opatrení.
 • Sledovanie spotrieb energií a činnosti energetického hospodárstva ( Monitoring ).
 • Riešenie nedostatkov v prevádzkovaní alebo činnosti energetického hospodárstva z hľadiska neefektívnej spotreby energetických médií ( Targeting ).
 • Kontrola kotlov,vykurovacích sústav a iných zariadení tepelného hospodárstva.
 • Kontrola chladiacich a klimatizačných zariadení.
 • Návrh opatrení umožňujúcich poskytovanie PpS ( podporných služieb ) a príprava prevádzky pre ich poskytovanie.
 • Optimalizácia portfólia a zvýšenie výnosov za poskytovanie PpS.
 • Vypracovanie energetického auditu budov v zmysle zákona č.555/2005.
 • Energetická certifikácia a energetický rating budov.
 • Finančné služby, zabezpečenie finančných prostriedkov na realizáciu návrhu racionalizačných opatrení.
 • Inžiniering, odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti energetiky.
 • Výkon školení, kurzov a seminárov pre riadiacich a výkonných pracovníkov energetiky.