SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

VÝKON ENERGETICKÉHO AUDITU

Zavedenie povinnosti výkonu energetického auditu vychádza zo záväzných noriem Európskej únie, implementovaných do legislatívy Slovenskej republiky prostredníctvom zákona o energetickej efektívnosti č. 476/2008 Z.z. s cieľom zefektívnenia a zníženia v súčasnosti vysokej spotreby energií.

Energetický audit je hĺbkovou analýzou súčasného stavu energetického hospodárstva, technologických zariadení a budov z hľadiska spotreby energií, poskytuje ucelený pohľad o energetickom hospodárení a navrhuje také opatrenia, ktorými je môže docieliť väčšiu efektívnosť a úsporu energií. Postup pri výkone energetického auditu a rozsah vyhotovenia písomnej správy energetického auditu určuje vyhláška č. 429/2009.

Povinnosť vyhotovenia energetického auditu platí pre spotrebiteľov energií pôsobiacich v priemysle a pôdohospodárstve a to v závislosti od výšky ich ročnej spotreby energií, pričom táto je stanovená ako priemerná hodnota všetkých nakupovaných a spotrebovaných energií, energetických médií, palív, pohonných hmôt a iných energonosičov spotrebovaných za obdobie posledných troch rokov pred výkonom energetického auditu. 

Zákon o energetickej efektívnosti rozdeľuje spotrebiteľov v závislosti od spotreby energií do dvoch kategórií:

Spotrebitelia s nižšou spotrebou energií

pôsobiaci v priemysle s celkovou ročnou spotrebou energií od 5.500 MWh do 20.000 MWh
pôsobiaci v poľnohospodárstve s celkovou ročnou spotrebou energií od 2.500 MWh do
10.000 MWh
Pre spotrebiteľov s takouto spotrebou energií je zákonná povinnosť vyhotovenia energetického auditu
do 31.12.2011

Spotrebitelia s vyššou spotrebou energií

pôsobiaci v priemysle s celkovou ročnou spotrebou energií nad 20.000 MWh
pôsobiaci v poľnohospodárstve s celkovou ročnou spotrebou energií
nad 10.000 MWh
Pre spotrebiteľov s takouto spotrebou energií je zákonná povinnosť vyhotovenia energetického auditu
do 31.12.2013

Podľa platnej legislatívy spotrebitelia energií pôsobiacich v priemysle a pôdohospodárstve, na ktorých sa vzťahuje povinnosť vyhotovenia energetického auditu, sú povinní aktualizovať energetickú náročnosť energetickým auditom raz za päť rokov. 

Energetický audit v zmysle zákona o energetickej efektívnosti môže vykonať len osoba s dostatočnými prierezovými znalosťami v oblasti priemyselnej energetiky s absolvovanou skúškou odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora, ktorá je zároveň zapísaná v zozname energetických audítorov na ministerstve hospodárstva SR.

Naša spoločnosť sa pri výkone energetických auditov opiera predovšetkým o svojich energetických audítorov
, zapísaných v zozname audítorov ministerstva hospodárstva SR, so špičkovými odbornými znalosťami a zároveň praktickými skúsenosťami z ich dlhoročného pôsobenia v oblasti priemyselnej energetiky.

Dostatočný počet vlastných odborníkov, zároveň úzka spolupráca s ďalšími energetickými audítormi a odborníkmi v oblasti energetiky, umožňuje našej spoločnosti realizovať výkon energetických auditov aj vo veľkých priemyselných podnikoch.