SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

RACIONALIZÁCIA ENERGETICKÉHO HOSPODÁRSTVA

Racionalizácia energetického hospodárstva, ako jedna z hlavných činností našej spoločnosti je zameraná predovšetkým na zníženie súčasnej mernej energetickej spotreby podniku cestou efektívneho využitia hlavných energetických médií ( zemný plyn, elektrická energia ) a ostatných energetických médií používaných v podniku.


Podľa našich doterajších skúseností z racionalizačných činností, ktoré sme vykonali v desiatkach podnikov, je možné v oblasti nákladov na nákup používaných médií dosiahnuť výrazné úspory a to v závislosti od úrovne stavu energetického hospodárstva a optimálnej činnosti technologických zariadení. Tomuto odpovedajúci efekt je však možné dosiahnuť len dôslednou analýzou a racionalizáciou energetického hospodárstva a technologického zariadenia podniku.

Činnosti vykonávané v rámci racionalizácie energetického hospodárstva:

Analýza súčasného stavu a činnosti energetických a technologických zariadení podniku

 

 • Preverenie súčasného stavu a činnosti energetických a technologických zariadení vrátane obslužného hospodárstva so zameraním na efektívne využitie a spotrebu energetických médií.
 • Preverenie stavu, činnosti a účinnosti generátorov vodnej pary, vrátane obslužného hospodárstva a hospodárstva chemickej úpravy napájacej vody.
 • Preverenie stavu, činnosti a účinnosti zariadení na výrobu a spotrebu chladu vrátane obslužného hospodárstva.
 • Preverenie stavu, činnosti a účinnosti kogeneračných a trigeneračných jednotiek ( KVET ), výpočet úspor primárnych zdrojov energie ( PES ).
 • Preverenie rezervovaného výkonu a iných výkonových parametrov NN a VN siete elektrickej energie pre napájanie energetických a technologických zariadení. 
 • Preverenie rozvodu a transportu energetických a technologických médií so zameraním na zistenie únikov, nadmerného vyžarovania, strát tepla a chladu. 
 • Preverenie výrobných a nevýrobných činností vykonávaných v podniku so zameraním na efektívne využitie energetických médií.

 

Vyhodnotenie vykonaných analýz

 

 • Vyhodnotenie nameraných a monitorovaných energetických veličín v podniku.
 • Vypracovanie vyrovnaných materiálových a energetických bilancií.
 • Kvantifikácia energetických strát spôsobených neefektívnym využitím používaných energetických médií.

 

Návrh racionalizačných opatrení

 

 • Stanovenie optimálnej spotreby tepla, elektrického a chladiaceho výkonu, optimálnej spotreby energetických médií pre rozhodujúce činnosti vykonávané v podniku. 
 • Vypracovanie efektívneho návrhu racionalizačných opatrení rešpektujúceho daný charakter technológie s cieľom výrazného zníženia mernej energetickej spotreby a s tým súvisiacich nákladov na nákup používaných energetických médií.

 

Ekonomické vyhodnotenie racionalizácie

 

 • Stanovenie reálne dosiahnuteľných výnosov vyplývajúcich z realizácie návrhu racionalizačných opatrení.
 • Stanovenie výšky investičných prostriedkov potrebných na realizáciu návrhu racionalizačných opatrení.
 • Stanovenie návratnosti vložených investičných prostriedkov.


Doplňujúce služby

 

 • Odborná konzultačná pomoc pri vyhodnotení technických a cenových ponúk, ako aj pri výbere dodávateľov potrebných technológií.
 • Technická podpora pri realizácii návrhu racionalizačných opatrení.
 • Výkon a vyhodnotenie preberacích a garančných skúšok.
 • Optimalizácia prevádzky energetického hospodárstva pre zabezpečenie podmienok na dosiahnutie požadovaných výnosov vyplývajúcich z realizácie racionalizačných opatrení.
 • Monitorovanie energetického hospodárstva so stanovením skutočne dosiahnutých výnosov vyplývajúcich z realizácie racionalizačných opatrení.