SK | EN | DE
/domains/grucon/UserFiles/web/slide1.jpg

SPOLOČNOSŤ

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti racionalizácie priemyselnej energetiky od roku 1993. Od samého začiatku je spoločnosť svojou činnosťou zameraná predovšetkým na znižovanie mernej energetickej spotreby, efektívne využívanie nakupovaných energetických médií, zvyšovanie výkonu výroby, posudzovanie ako aj návrhom efektívnych energetických systémov a ďalším činnostiam v oblasti energetiky s cieľom výrazného zníženia energetickej náročnosti a súčasných nákladov na prevádzkovanie energetiky.


Zavedením zákona o energetickej efektívnosti do legislatívy Slovenskej republiky, realizuje naša spoločnosť okrem racionalizácie priemyselnej energetiky aj výkon energetických auditov v zmysle zákona č. 321/2014, ako aj výkon energetických auditov budov v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov č. 555/2005.

 
Všetky práce v zmysle nami poskytovaných služieb a činností vykonajú v našej spoločnosti pôsobiaci odborníci, registrovaní energetickí audítori so špičkovými odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami z ich dlhoročného pôsobenia v oblasti priemyselnej energetiky.

Identifikačné údaje spoločnosti


ORSR:    Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77447/B
ŽRSR:     Živnostenský register Odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Bratislava, register č. 110-210333
IČO:       46442987
IČ DPH:  SK2023382944